disenteria

 M.A

1 16-abr-2003 23:02 (hace 16 años 7 meses 29 días)

Hola a todos, Tengo un ciclo cerrado, y desde hace unos meses tengo problemas de disenteria, creo que entro a traves de primerizas y luego contagio a las reproductoras de la granja, en gestación hay algun animal afectado, pero donde se desarrolla mas es en la ultima fase del engorde ( a partir de los 70 Kgs.). Estoy tratando las parideras y el destete con Tiamutina en el pienso, y en el engorde quando esta afectado con Tilosina (en la bebida). Si alguien conoce algun otro tratamiento o algun plan de actuación, agradeceria que me pasara información. Saludos y gracias.
 Marto

2 17-abr-2003 1:07 (hace 16 años 7 meses 28 días)

Bueno si estas seguro que se trata de un problema de disenteria causado por Serpulina hyodisenteriae, el carbadox funciona muy bien, no se si en tu pais esta reglamentado su uso, pero es bueno
 Xavier

3 17-abr-2003 14:17 (hace 16 años 7 meses 28 días)

Te hago una cópia de un programa estándar que espero te pueda ayudar. Esta enfermedad es complicada de resolver simplemente con una medicación. Es necesario aunar recursos para eliminar o controlar el patógeno dentro del organismo del cerdo y de la granja también. La bioseguridad es clave (reposición, buenas prácticas dentro de la granja, personal, situación de los silos, entrada de vehículos, etc). Todo es de pura lógica, pero necesita de una inversión en medios importantes. No olvides el apoyo laboratorial para monitorizar la evolución de la enfermedad en el ciclo cerrado. Perdona, pero te he hecho una "cópia y pegado" del programa. Además está en catalán. No tengo ahora mismo tiempo para traducir el texto. Saludos, Xavier Espona ETAPES DEL PROGRAMA DE CONTROL 1. PREPARACIÓ: Aquesta etapa comprèn la neteja de la granja. NETEJA DE LA GRANJA La neteja es una operació que té com a finalitat reduir el número inicial de microorganismes sense arribar a un nivell d’asèpsia total. Consisteix en la reducció dels microorganismes de les superfícies, terres, parets, menjadores, abeuradors, atmosfera i utensilis. La neteja es un pas previ a la desinfecció, ja que desinfectar sense efectuar abans una neteja comporta:  La no eliminació del focus de contaminació.  Deixar sobre les superfícies dels materials que formen els equips un medi de cultiu favorable a noves proliferacions.  Protegir colònies microbianes en els restes de brutícia, amb la conseqüència que el desinfectant seria menys efectiu. Les mesures de neteja en una explotació ramadera tenen que seguir vàries passes: 1. Buit, en la mesura del possible, de les corralines del deslletament, engreix i zona de gestació de tots els animals. Aquest pas el podem fer només la primera vegada que contemplem el pla de control. Es tracta d’ubicar els animals fora dels seus llocs mentre duren les fases de pre-rentat, aplicació d’un detergent i aplicació d’un desinfectant. 2. Pre-rentat: els restes de matèria orgànica que queden sobre les parets, terres, sostres, màquines, etc, s’han de recollir amb un raspall i una pala i desprès han de ser arrossegats mitjançant la “projecció d’aigua a baixa pressió”. En aquesta fase convé deixar les superfícies amb la més petita quantitat de matèria orgànica possible per que a la següent fase els detergents actuin correctament. 3. Aplicació d’un detergent: després del pre-rentat, queda adherida a les superfícies una petita quantitat de matèries residuals que tenen que ser dissoltes amb detergents. Consideracions per netejar la granja Es molt aconsellable buidar les fosses de puríns desprès de pendre la decisió d’iniciar un pla de control i/o eradicació. Es convenient trobar un lloc on col·locar el purí i/o fems. Aquest lloc té que estar distant de la granja de manera que les mosques no puguin retornar a la unitat infectada d’on s’han eliminat els puríns. Pet tant, es preferible endur-se el purí fora de l’explotació que no mantenir-les a les basses de la mateixa. La localització no ha d’estar en un lloc on sigui possible la filtració cap a les fonts de subministrament d’aigua de la granja. El darrer pas en el procés de neteja es netejar els passadissos de servei i camins de comunicació entre naus. Tots els instruments de neteja de puríns (tractors, tubs d’aspersió de puríns, etc) s’han de netejar un cop acabi el procés. Acabada tota la neteja es imprescindible aplicar un desinfectant apropiat i aplicar un insecticida repel·lent arreu (parets, corredors, slats, finestres, portes, etc). Podem utilitzar un cipermetrina al 10% dosificant 10 ml / litre d’aigua i llavors polvoritzar a raó de 5 litres de dilució cada 100 m2 de superfície. En el cas de molta quantitat de mosques podem polvoritzar sobre els animals a raó de 6 ml / litre d’aigua. Aquesta operació la podem repetir un parell de cops en intervals d’una setmana i a criteri facultatiu es pot anar repetint. Raons per les que es recomana aquest programa de neteja: Aquest programa de neteja es necessari perquè B. hyodysenteriae pot sobreviure en els següents períodes, materials i animals de granja: Ubicacions Temps Porcs 90- 120 dies Aigua 61 dies a 5º C Femtes 7 dies a 25º C Ratolins 6- 18 mesos Rates 2 dies Gossos 13 dies Ocells 8 hores Mosques 4 hores 2. DESINFECCIÓ La desinfecció química es la més important, i permet reduir el nivell de contaminació del medi ambient. Els components de Despadac(estan inclosos dintre de dos grans grups de desinfectants d’activitat demostrada, als amonis quaternaris (BARDAC 22) i els aldehids (glutaraldehid, fomaldehid i glioxal). BARDAC 22 es el compost més estable dels amonis quaternaris i es diferencia del reste de compostos d’aquesta família en que no té l’anell benzènic, que es molt inestable. La formulació d’aquest desinfectant es una associació de dues famílies de desinfectants que abarquen un ampli ventall de microorganismes, siguent els amonis quaternaris molt eficaços com bactericides i els aldehids molt eficaços com virucides. Despadac es solubilitza fàcilment amb aigua, es molt estable en aigües dures i molt actiu amb restes de matèria orgànica. A més a més, permet la seva utilització sense cap risc en presència d’animals, punt molt important a tenir en compte en el cas de tenir que tractar moltes patologies com la disenteria. Protocol de desinfecció 1. Desprès del primer rentat de les corralines, naus, passadissos, etc, aplicarem DESPADAC a raó de 1 litre de DESPADAC / 100 litres d’aigua (10 ml / litre d’aigua). Repetirem aquesta operació cada 3 dies durant dues setmanes. 2. A les dues setmanes, aplicarem DESPADAC cada setmana a raó de 1 litre de DESPADAC / 200 litres d’aigua (5 ml / litre d’aigua). Aquest protocol l’aplicarem els propers 3 mesos a tota la granja i amb els animals presents a les naus (gestació, maternitat, deslletament i engreix). 3. Només podrem relaxar aquest protocol si a partir dels 3 mesos no hem tingut recidives a cap fase de producció. 4. En el cas de que no haguéssim pogut buidar les fosses de purins, hem d’aplicar DESPADAC a les mateixes a raó de 100 ml de DESPADAC / m3 de purí (1 cop cada 3 dies fins al buidat de les fosses). 5. Un cop per setmana aplicarem desinfectant a raó de 1 litre de DESPADAC / 200 litres d’aigua (5 ml / litre d’aigua) a tots els camins de pas, maquinaria, utensilis que puguin entrar en contacte amb l’entorn proper dels animals. 6. Els guals d’entrada a la granja s’aplicarà DESPADAC a raó de 1 litre de DESPADAC / 100 litres d’aigua (10 ml / litre d’aigua) i renovarem els guals cada dos dies. 3. TRACTAMENT Es molt important tenir un disseny quimioterapèutic per totes i cada una de les fases productives de la granja. Cada fase productiva haurà de rebre una forma aplicativa adient.  Fase 3 primeres setmanes Si el problema el tenim al deslletament, pre-engreix o a l’engreix, aplicarem la següent pauta:  1er i/o 2º dia: 1 ml TIAMUTIN 20 INYECTABLE / 15 Kg PV . Aplicarem 13 mg de tiamulina per Kg PV a tots els animals. Garantim que tots els animals es mediquin per igual i sense distincions.  3er, 4º i 5e dies: Aplicarem uns 10 mg de tiamulina / Kg PV. Això pot equivaler a:  0,6 ml TIAMUTÍN SOLUCIÓN ORAL / litre d’aigua en porcs de menys de 30 Kg PV.  0,7 ml TIAMUTÍN SOLUCIÓN ORAL / litre d’aigua en porcs de 30 a 50 Kg PV.  0,8 ml TIAMUTÍN SOLUCIÓN ORAL / litre d’aigua en porcs de més de 50 Kg PV.  A partir d’aquí, podem recórrer al tractament via pinso garantint que els animals es medicaran sempre per sobre dels 4,5 mg de tiamulina / Kg PV. Aquest tractament el farem uns 15 dies seguits. Hem de valorar els pesos en que es troben els animals i calcular la dosis a aplicar:  Animals fins els 20 Kg PV es medicaran amb 1,6 Kg de TIAMUTÍN 100 PREMIX / Tm pinso.  Animals de més de 20 Kg PV es medicaran amb 1,2 Kg de TIAMUTÍN 100 PREMIX / Tm pinso.  A partir de les 3 primeres setmanes i durant els propers 6 mesos PINSO MEDICACIÓ NIVELL D'INCLUSIÓ DURADA VERRES PINSO DE LACTACIÓ 100 ppm TIAMUTIN 1 Kg Tiamutin Premix 100 / Tm pinso 15 dies DESTETE PRESTARTER 200ppm TIAMUTIN 2kg Tiamutin Premix 100 / Tm pinso medicar tot el pinso DESTETE STARTER 150ppm TIAMUTIN 1’5kg Tiamutin Premix 100 / Tm pinso medicar tot el pinso ENGREIX PINSO D'ENTRADA 100 ppm TIAMUTIN 1kg Tiamutin Premix 100 / Tm pinso 15 dies ENGREIX MEDICACIÓ PULSÀTIL 100ppm TIAMUTIN 1 Kg Tiamutin Premix 100 / Tm pinso 7 dies al mes durant tota la cria Consideracions - En aquest programa de medicació només hem contemplat la inclusió de Tiamutín. Comentar que es perfectament compatible amb altres medicacions establertes com poden ser la inclusió de betalactàmics o colistina en primeres edats. - Es important que no s’inclogui salinomicina en les primeres 3 setmanes de tractament i tampoc l’hem d’incloure en els propers sis mesos en porcs de menys de 30 Kg PV. - La incorporació de Tiamutín(via pinso permet establir estratègies de control mixte entèric-digestiu, donat el seu sinergisme amb les tetraciclines (OTC, CTC i doxiciclina) per a patògens del complex respiratori porcí (Mycoplasma, Pasteurella, Bordetella, Actinobacillus, Streptococcus i Haemophillus). - Els nivells de Tiamutín(suggerits s’han descrit com a eficaços per al tractament i control de la disenteria porcina, la diarrea per espiroquetes i la ileïtis. - Pel que fa a les llavores de reposició, 2 comentaris: - En primer lloc, si l’origen de la reposició és clínicament positiu a la malaltia que volem controlar, es necessari buscar un altre origen o posar elements per controlar la disenteria a la granja d’àvies com a mesura imprescindible. - Sense tenir controlada la malaltia a la granja d’àvies és necessari que mentre no es resolgui el tema de provisionament, totes les llavores passin un període de quarantena amb medicacions intensives per garantir que entren netes a la granja de producció: 4. SEGUIMENT Aquest és un pla preliminar de control de disenteria que hi pugui haver a la granja. Les pautes de medicació s’han proposat per als propers 6 mesos, durant els quals es faran una sèrie de mostrejos significatius per valorar la idoneïtat de les mesures proposades. Cal respectar en tot moment la frontera entre zones netes i zones brutes (procurar treballar en les zones brutes al final de la jornada, cambiar-se la roba i el calçat, netejar-se les mans després de cada operació...), col·locar pediluvis abans d’entrar a les sales. Netejar les truges abans del seu trasllat. L’eficàcia d’un pla preventiu radica, per una part en: a) la intensificació de l’aïllament sanitari de l’explotació. b) la seva separació d’altres granges. c) vigilància sanitària sobre les hipotètiques fonts de contagi. El risc principal radica a la introducció de porcs portadors: adquirir animals de granges lliures de disenteria porcina i a l’existència de portadors crònics. d) el control de rosegadors propis de la pròpia explotació i d’altres granges veines. e) La vehiculació indirecta de B. hyodysenteriae en femtes contaminades. No compartir material d’altres granges i pensar en desinfectar el calçat, rodes dels vehicles de transport i de les zones d’embarcament de pinso i animals.
 M.A

4 17-abr-2003 22:40 (hace 16 años 7 meses 28 días)

Muchas gracias a todos por vuestras soluciones, intentare en lo que me sea posible aplicar el plan de tratamiento que a enviado Xavier. MOLTES GRACIES AL XAVIER.
 Hermilo Vargas

5 25-abr-2003 16:15 (hace 16 años 7 meses 20 días)

El mejor tratamiento que he utilizado en mi practica, en marranas es Dimetridazol inyectado, con doble dosis y se recuperan las marranas muy rápido, no se si está permitido utilizar este producto en tu país. Atte: Hermilo Vargas Moguel

Sólo los usuarios registrados pueden añadir mensajes en el foro

¿Aún no eres usuario de 333?regístratey accede a precios de porcino, buscador, ...
Es gratuito y rápido
¿Ya estás registrado en 333?ACCEDESi has olvidado tu contraseña te la enviamos aquí