Công cụ quản lý theo nhóm

Trình mô phỏng

Trang trại của tôi sẽ thế nào nếu tôi triển khai quản lý theo nhóm (HTQLN) hoặc thay đổi loại hệ thống? Phần này của trình mô phỏng cho phép bạn so sánh cách trại của bạn hoạt động với các loại HTQLN khác nhau. Chúng tôi dùng thuật ngữ này:

Nhập thông số của bạn hoặc để thông số tham chiếu, lưu ý rằng chúng tôi yêu cầu trọng lượng cai sữa ở cả 21 và 28 ngày:

Theo HTQLN, bạn sẽ có những kết quả này:
Bạn có thể sửa đổi số ô đẻ để biết bạn cần thêm bao nhiêu ô để đạt được mục tiêu của mình:

Biểu đồ các tham số chính cho từng HTQLN:

Quy mô trại

Để tính số lượng ô chuồng cho mỗi giai đoạn khác nhau, chúng tôi cần thêm thông tin về trang trại của bạn:

Mang thai


Cai sữa


Xuất chuồng

Đây là số ô chuồng, phòng, và heo con trong mỗi phòng theo HTQLN:

Lịch làm việc của nhóm

Bây giờ chúng ta sẽ xem việc chọn hệ thống nhóm này hay hệ thống nhóm khác ảnh hưởng như thế nào đến các nhiệm vụ hàng tuần của trại.
Các tuần dành cho năm hiện tại. Chọn tuần và nhóm nái bạn muốn bắt đầu.

ĐẻCai sữaPhối

Thay đổi hệ thống nhóm

Bây giờ chúng ta sẽ xem cách để ta có thể thực hiện thay đổi từ loại HTQLN này sang loại khác Bằng cách này, các nhiệm vụ sẽ thay đổi theo tuần. Để chuyển từ HTQLN này sang HTQLN khác, ta sẽ phải kéo dài thời gian cho con bú để chuyển giai đoạn cai sữa và giao phối tiếp theo sang các tuần mong muốn. Bảng so sánh này sẽ cho ta biết nên cai sữa nhóm nái nào sau để đạt được sự thay đổi này:

ĐẻCai sữaPhối